123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Pliki komentowane

zima; szyszka; szron
 0910-0403
I
FG,
Komentarz: Brawo, piękne zdjęcie :):):)...
kwiat; kwiat fioletowy; trójsklepka owłosiona
 0100-1308
I
FG,
Komentarz: Ten kwiat nazywa się trójsklepka owłosiona, po ang toad lily...
kwiat; czerwony kwiat
 0102-1500
I
FG,
Komentarz: anturium...
Europa; Polska;  Karkonosze; Śnieżka; góry
 1110-0250
I
FG,
Komentarz: góry, droga, ścieżka...
Europa; Polska;  Białowieża; skansen; wieś; cerkiew; zima; śnieg
 1141-0060
I
FG,
Komentarz: Kaplica!...
Afryka; Kenia; ptak; muchołówka
 002T-0110
I
FG,
Komentarz: Muchołówka bagienna - Swamp Flycatcher. Bardzo dobre zdjęcie...
Afryka; Kenia; ptak; czapla biała
 002F-0520
I
FG,
Komentarz: Wszystkie Pana czaple z czarnym dziobemi nogami, ale z zółtymi stopami to czaple nadobne...
Afryka; Kenia; ptak; czapla biała
 002F-0210
I
FG,
Komentarz: Czapla nadobna...
Azja; Indie; ptak; czapla
 002F-0704
I
FG,
Komentarz: Czapla złotawa w godówce...
Azja; Indie; ptak; czapla biała
 002F-1210
I
FG,
Komentarz: Czapla biała - proszę zwrócić uwage na żółty dziób i długą szyję....
Afryka; Kenia; ptak; wikłacz
 002J-0500
I
FG,
Komentarz: Black-headed Wever...
ptak; dzięcioł
 0024-0710
I
FG,
Komentarz: Gdzie pan zrobił to zdjęcie? Bardzo ładny dzięcioł trójpalczasty....
owad; chrząszcz; zbrojec dwuzębny
 0053-0761
I
FG,
Komentarz: To jest pluskwiak (jk)...
owad; motyl; rusałka pokrzywnik
 0051-0162
I
FG,
Komentarz: Jest to Vanessa cardui - rusałka osetnik...

Nowości

5200-1000; 88 x 150; żarówka
J

FG,

5300-1000; 297 x 210; głośnik, membrana
J

FG,

5300-1100; 185 x 174; słuchawki nauszne
J

FG,

A011-1000; 134 x 154; pędzel, pędzelek
J

FG,

A011-1010; 251 x 166; pędzel, pędzelek
J

FG,

A021-1000; 183 x 150; aparat fotograficzny
J

FG,

A021-2000; 170 x 150; kaseta z filmem, błona filmowa
J

FG,

A021-2010; 334 x 95; film, błona filmowa
J

FG,

A021-2020; 334 x 95; film, błona filmowa, klatka filmu
J

FG,

A021-2030; 325 x 197; film, błona filmowa, klatka filmu
J

FG,

A003-0100; 206 x 15; klucz wiolinowy
J

FG,

A003-0200; 331 x 147; klucz basowy
J

FG,

A003-0250; 337 x 150; klucz altowy
J

FG,

A003-0300; 671 x 150; nuta, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta
J

FG,

A003-0310; 579 x 150; nuta, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta
J

FG,

A003-0320; 687 x 150; pauza muzyczna
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości