123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Pliki komentowane

Afryka; Kenia; ptak; wikłacz
 002J-0500
I
FG,
Komentarz: Black-headed Wever...
ptak; dzięcioł
 0024-0710
I
FG,
Komentarz: Gdzie pan zrobił to zdjęcie? Bardzo ładny dzięcioł trójpalczasty....
owad; chrząszcz; zbrojec dwuzębny
 0053-0761
I
FG,
Komentarz: To jest pluskwiak (jk)...
owad; motyl; rusałka pokrzywnik
 0051-0162
I
FG,
Komentarz: Jest to Vanessa cardui - rusałka osetnik...
Azja; Indie; ptak; czapla biała
 002F-1210
I
FG,
Komentarz: Czapla biała - proszę zwrócić uwage na żółty dziób i długą szyję....
Azja; Indie; ptak; czapla
 002F-0704
I
FG,
Komentarz: Czapla złotawa w godówce...
kwiat; kwiat fioletowy; trójsklepka owłosiona
 0100-1308
I
FG,
Komentarz: Ten kwiat nazywa się trójsklepka owłosiona, po ang toad lily...
Afryka; Kenia; ptak; muchołówka
 002T-0110
I
FG,
Komentarz: Muchołówka bagienna - Swamp Flycatcher. Bardzo dobre zdjęcie...
Afryka; Kenia; ptak; czapla biała
 002F-0520
I
FG,
Komentarz: Wszystkie Pana czaple z czarnym dziobemi nogami, ale z zółtymi stopami to czaple nadobne...
Afryka; Kenia; ptak; czapla biała
 002F-0210
I
FG,
Komentarz: Czapla nadobna...
zima; szyszka; szron
 0910-0403
I
FG,
Komentarz: Brawo, piękne zdjęcie :):):)...

Nowości

0033-0760; 3876 x 2579; ryba
J

FG,

0033-0900; 3744 x 2491; ryba
J

FG,

0033-0910; 3596 x 2393; ryba
J

FG,

0432-0950; 2822 x 3763; Łosinka, cerkiew, cerkiew pw. Św. Apostoła Jakuba
J

FG,

0432-0952; 4048 x 3455; Łosinka, cerkiew, cerkiew pw. Św. Apostoła Jakuba
J

FG,

0432-0954; 5751 x 5248; Łosinka, cerkiew, cerkiew pw. Św. Apostoła Jakuba
J

FG,

0502-3500; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3520; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3540; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3560; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3580; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-4020; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-4040; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-4060; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3020; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

0502-3040; 6341 x 3338; mapa, kontynent, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości