123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

3N MOBILE STOCK PHOTOS

Nasz Bank udo­stęp­nia część swoich zasobów poprzez aplikację mobilną 3N MOBILE STOCK PHOTOS pracującą pod systemem Android.

Aplikacja mobilna

Dla­cze­go ap­li­ka­cja mo­bil­na?

Dzię­ki ap­li­ka­cji mo­bil­nej mo­żesz prze­glą­dać za­so­by na­sze­go ban­ku w wa­run­kach te­re­no­wych. Wy­star­czy ko­mór­ka i do­stęp do In­ter­ne­tu. Wy­bra­ny plik mo­żesz na­tych­miast (bez po­trze­by lo­go­wa­nia się) po­brać i prze­słać na swój kom­pu­ter.

W cza­sach, w któ­rych li­czy się szyb­kość do­stę­pu do no­wych, wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów nie bez zna­cze­nia jest ró­wnież mo­del li­cen­cjo­no­wa­nia.

Wy­se­lek­cjo­no­wa­liś­my pli­ki do­stęp­ne po­przez na­szą ap­li­ka­cję tak, aby li­cen­cja na ich użyt­ko­wa­nie mog­ła być mak­sy­mal­nie pro­sta. Nie mu­sisz we włas­nym za­kre­sie spraw­dzać, czy da­ny plik wy­ma­ga do pub­li­ka­cji do­dat­ko­wych ze­zwo­leń lub czy nie jest tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go. Po­bie­ra­jąc plik po­przez na­szą ap­li­ka­cję masz pe­wność, że plik mo­żesz swo­bo­dnie pub­li­ko­wać w do­wol­nym me­dium, w do­wol­nym ce­lu i w do­wol­nym na­kła­dzie (zgo­dnie z na­szą upro­szczo­ną umo­wą li­cen­cyj­ną).

Cze­go mo­żesz ocze­ki­wać?
  • Łat­we­go do­stę­pu do wy­se­lek­cjo­no­wa­nych, naj­wyż­szej ja­ko­ści pli­ków.
  • Jas­nej i pro­stej umo­wy li­cen­cyj­nej na ko­rzy­sta­nie z po­bra­nych pli­ków.
  • Nis­kiej ce­ny i bra­ku li­mi­tów po­bie­ra­nych pli­ków.
  • Pro­ste­go in­ter­fej­su.

»

(W wersji bezpłatnej pobrane pliki będą zawie-
rały znak wodny zgodnie z umową licencyjną).