123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

Po­moc

 1. Po utwo­rze­niu kon­ta mo­żesz przejść do wy­bie­ra­nia pli­ków do po­bra­nia (w ra­mach bez­płat­nej Puli pro­mo­cyj­nej otrzy­mu­jesz bez­płat­nie pięć kre­dy­tów). Aby wy­brać plik, klik­nij iko­nę , znaj­du­ją­cą się przy in­te­re­su­ją­cym Cię pli­ku. Je­śli nie bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram prze­nie­sie Cię do stro­ny lo­go­wa­nia. Je­śli bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram doda wy­bra­ny plik do ko­szy­ka i je­dno­cześ­nie au­to­ma­tycz­ne zmniej­szy do­stęp­ną pu­lę kre­dy­tów. Pli­ki mo­żesz do­da­wać aż do wy­czer­pa­nia do­stęp­nej pu­li (czy­li li­czby pro­mo­cyj­nych lub za­ku­pio­nych kre­dy­tów), ale na tym eta­pie pli­ki mo­żesz usu­wać z ko­szy­ka co bę­dzie po­wo­do­wa­ło po­więk­sza­nie do­stęp­nej li­czby kre­dy­tów.
 2. Aby sfi­na­li­zo­wać wy­bie­ra­nie pli­ków, klik­nij ikonę Two­je za­mó­wie­nia (w gór­nej czę­ści ok­na przeg­lą­dar­ki). Od­noś­nik bę­dzie do­stęp­ny po za­lo­go­wa­niu się do sy­ste­mu. Po we­jściu w Two­je za­mó­wie­nia zo­ba­czysz dwie lis­ty. Lista gór­na za­wie­ra pli­ki w Ma­ga­zy­nie. Są to pli­ki, któ­re wy­bra­łeś i za­ak­cep­to­wa­łeś swój wy­bór w po­prze­dnich se­sjach. Oczy­wi­ście li­sta Ma­ga­zyn bę­dzie pu­sta pod­czas ro­bie­nia za­ku­pów po raz pier­wszy w na­szym ser­wi­sie. Lista dol­na za­wie­ra pli­ki, któ­re „wło­ży­łeś” do Ko­szy­ka w ra­mach bie­żą­cej se­sji. Przy­cis­kiem Za­twier­dzam wy­bór (lub Pobieram bezpłatnie dla Puli promocyjnej) do­ko­nasz prze­nie­sie­nia pli­ków z Ko­szy­ka (li­sty dol­nej), do Ma­ga­zy­nu (na li­stę gór­ną). W tym mo­men­cie na­stą­pi po­mniej­sze­nie pu­li do­stęp­nych je­szcze kre­dy­tów, któ­rą wcześ­niej wy­ku­pi­łeś (lub otrzy­ma­łeś bez­płat­nie).
 3. Pli­ki po­bie­rasz z Ma­ga­zy­nu na swój lo­kal­ny dysk przez klik­nię­cie od­noś­ni­ka Po­bierz plik lub Po­bierz ja­ko ar­chi­wum. Mo­żesz wie­lo­krot­nie po­bie­rać ten sam plik. Uwa­ga! Gwa­ran­tu­je­my do­stęp­ność pli­ku przez 3 mie­sią­ce od da­ty je­go wy­bra­nia, dla­te­go za­le­ca­my po­bra­nie wy­bra­nych pli­ków na swój lo­kal­ny dysk bez­po­śre­dnio po do­ko­na­niu wy­bo­ru. Po tym okresie (trzech mie­się­cy) plik może zo­stać wy­mie­nio­ny na inny (np. o le­pszej ja­ko­ści, ale o po­do­bnej te­ma­ty­ce lub też mo­że zo­stać usu­nię­ty cał­ko­wi­cie z na­szej ba­zy pli­ków). Mo­żesz po­brać za­ku­pio­ny plik w po­sta­ci skom­pre­so­wa­ne­go ar­chi­wum. Ar­chi­wum za­wie­rać bę­dzie po­bie­ra­ny plik oraz zwią­za­ną z nim li­cen­cję. Mo­żesz też po­brać ar­chi­wum za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie pli­ki za­ku­pio­ne w je­dnej se­sji, przy czym mo­żesz po­bie­ra­ne zdję­cia prze­ska­lo­wać do okreś­lo­ne­go roz­mia­ru (nie więk­sze­go niż ory­gi­nał), a tak­że okreś­lić for­mat (jpg lub png) oraz usta­lić sto­pień wy­o­strze­nia po prze­ska­lo­wa­niu. Uwa­ga! Je­śli zmie­nisz op­cje po­bie­ra­nia, to od­noś­ni­ki do po­bie­ra­nych pli­ków sta­ną się nie­aktywne. Musisz prze­ła­do­wać stro­nę (opcja Zapisz pod op­cja­mi po­bie­ra­nia pli­ków), aby od­noś­ni­ki sta­ły się po­no­wnie ak­tyw­ne (już ze zmie­nio­ny­mi op­cja­mi po­bie­ra­nia). Uwa­ga! Je­śli w ra­mach je­dnej se­sji wy­bie­rzesz du­żą li­czbę pli­ków (np. wię­cej niż 20), to po­bra­nie ich w ra­mach je­dne­go ar­chi­wum mo­że być uciąż­li­we z po­wo­du bar­dzo du­że­go roz­mia­ru te­go ar­chi­wum. Dla­te­go za­le­ca­my po­bie­ra­nie pli­ków w se­sjach nie prze­kra­cza­ją­cych 20 pli­ków. Li­cen­cję mo­żesz też po­brać nie­za­leż­nie kli­ka­jąc od­noś­nik Li­cen­cja w ta­be­li Ma­ga­zyn.
 4. Zdję­cia do­star­cza­ne są stan­dar­do­wo w for­ma­cie *.jpg lub *.png, na­to­miast gra­fi­ki wek­to­ro­we lub zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – w for­ma­cie *.pdf. Pli­ki vi­deo i dźwię­ko­we do­star­cza­ne są w for­ma­cie ogg z roz­sze­rze­niem *.ogv. Nie­któ­re pli­ki są też do­stęp­ne w for­ma­tach pro­gra­mów: Gimp, Blen­der oraz Pro­jek­tor K3D. Pli­ki w wy­mie­nio­nych wcześ­niej trzech for­ma­tach mo­gą być po po­bra­niu edy­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne do włas­nych kon­kret­nych po­trzeb. Mo­że­my ró­wnież do­star­czyć pli­ki w in­nym wy­ma­ga­nym for­ma­cie. W tym ce­lu na­le­ży zwró­cić się do nas po­cztą e-mail po­da­jąc w li­ście nu­me­ry ka­ta­lo­go­we oraz wy­ma­ga­ne for­ma­ty pli­ków.
 5. Uwa­ga! Pli­ki do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie elek­tro­nicz­nej (po­przez po­bra­nie ich z na­sze­go ser­we­ra lub prze­sła­nie po­cztą elek­tro­nicz­ną). Nie wy­sy­ła­my pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 6. Wy­szu­ka­nia pli­ku moż­na do­ko­nać po­przez:
  • Wy­ko­rzy­sta­nie wy­szu­ki­war­ki słów klu­czo­wych (po­le edy­cyj­ne w gór­nej czę­ści stro­ny). Sło­wa klu­czo­we na­le­ży wpro­wa­dzać w mia­no­wni­ku li­czby po­je­dyn­czej z wy­ko­rzy­sta­niem pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (wię­cej).
   • Wpisz szu­ka­ne sło­wo klu­czo­we lub nu­mer ka­ta­lo­go­wy w for­ma­cie XXXX-XXXX.
   • Uży­waj rze­czo­wni­ków w mia­no­wni­ku w li­czbie po­je­dyn­czej.
   • Li­te­ry wiel­kie i ma­łe nie są roz­róż­nia­ne.
   • Mo­żesz użyć ope­ra­to­ra OR. Np. pies OR kot wy­szu­ka wszyst­kie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie sło­wo pies lub sło­wo kot.
   • Je­śli nie uży­jesz ope­ra­to­ra OR i wpi­szesz kil­ka wy­ra­zów, to zo­sta­ną wy­szu­ka­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie wszyst­kie szu­ka­ne sło­wa.
   • Mo­żesz uży­wać wy­ra­zów pol­skich i an­giel­skich (na­wet je­dno­cześ­nie).
  • Prze­glą­da­nie Ba­zy pli­ków po­dzie­lo­nej na te­ma­tycz­ne ka­ta­lo­gi (w me­nu po le­wej stro­nie).
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Słów kluczowych, któ­ra za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich za­war­tych w ba­zie słów klu­czo­wych.
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Katalogi, któ­ra umoż­li­wia bez­po­śre­dnie prze­jście do wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu. Li­czby w na­wia­sach przy naz­wie da­ne­go ka­ta­lo­gu ozna­cza­ją li­czbę pli­ków w da­nym ka­ta­lo­gu.
  • Wy­bór Au­to­ra, któ­re­go pli­ki chce­my prze­glą­dać. Wy­bra­nie au­to­ra z li­sty ozna­cza, że bę­dzie­my prze­glą­dać pli­ki tyl­ko te­go au­to­ra. Ró­wnież wy­szu­ki­wa­nie wg słów klu­czo­wych, a tak­że prze­glą­da­nie za­so­bów do­ty­czyć bę­dzie tyl­ko tych pli­ków, któ­re na­le­żą do wy­bra­ne­go au­to­ra. Op­cja Wszys­cy au­to­rzy ozna­cza, że do­stęp­ne bę­dą pli­ki wszyst­kich au­to­rów.
 1. Odnośnik Op­cje prze­glą­da­nia pli­ków (w me­nu J na gór­nej bel­ce) – ot­wie­ra stro­nę, na któ­rej mo­że­my zmie­nić stan­dar­do­we usta­wie­nia do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia pli­ków w ban­ku. Mo­że­my zmie­nić m.in.: li­czbę pli­ków wy­świet­la­nych w pio­nie, a tak­że włą­czyć do­dat­ko­we opi­sy wy­świet­la­ne pod każ­dym pli­kiem.
 2. Pa­nel za­a­wan­so­wa­nych op­cji szu­ka­nia (któ­ry ot­wo­rzy­my iko­ną s znaj­du­ją­cą się za po­lem wy­szu­ki­wa­nia) udo­stęp­nia na­stę­pu­ją­ce op­cje:
  • Wy­bór orien­ta­cji, roz­mia­ru, prze­strze­ni ko­lo­rów oraz for­ma­tu prze­glą­da­nych pli­ków. Po­sił­ku­jąc się zna­czni­ka­mi moż­na stwo­rzyć wa­ru­nek, któ­rym mu­szą od­po­wia­dać wy­świet­la­ne pli­ki (np. chce­my oglą­dać tyl­ko pli­ki pio­no­we w prze­strze­ni RGB w for­ma­cie 4:3).
  • Op­cja Sło­wni­ki po­zwa­la włą­czyć wy­ko­rzy­sty­wa­nie dwóch sło­wni­ków pod­czas wy­szu­ki­wa­nia pli­ków.
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Sy­no­ni­my spo­wo­du­je, że szu­ka­jąc pli­ków za­wie­ra­ją­cych w swo­ich sło­wach klu­czo­wych okreś­lo­ne has­ło (np. dom) zo­sta­ną ró­wnież wy­świet­lo­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w sło­wach klu­czo­wych sy­no­ni­my szu­ka­ne­go has­ła (w na­szym przy­kła­dzie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo cha­ta).
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Abs­trak­cyj­ne z ko­lei spo­wo­du­je, że wpi­su­jąc has­ło abs­trak­cyj­ne (np. o­cie­ple­nie) zo­ba­czy­my pli­ki za­wie­ra­ją­ce kon­kret­ne od­po­wie­dni­ki dla te­go has­ła (w tym wy­pad­ku pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wa spę­ka­na zie­mia).
  • Wy­bór ty­pu pli­ku. W ba­zie mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
   • Zdję­cia – są to stan­dar­do­we zdję­cia z apa­ra­tu cyf­ro­we­go lub ska­ne­ra.
   • Zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne – są to zdję­cia ja­kie­goś obiek­tu od­cię­te wy­raź­ną gra­ni­cą od je­dno­li­te­go (np. bia­łe­go) tła. Zdję­cia ta­kie mo­gą być w łat­wy spo­sób mon­to­wa­ne z in­ny­mi gra­fi­ka­mi.
   • Pli­ki ren­de­ro­wa­ne – są to bitmapy, pliki vi­deo lub mo­dele 3D wy­ge­ne­ro­wa­ne sztu­cznie za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go (np. frak­tale, mo­dele ku­li ziem­skiej, itp.).
   • Pli­ki HDR – są to pli­ki (naj­czę­ściej zdję­cie, ale mo­gą to być ró­wnież pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub vi­deo) z wy­so­ką dy­na­mi­ką.
   • Pliki ze ścież­ką od­ci­na­nia – są to pliki (najczęściej zdję­cia) z na­ło­żo­ną wek­to­ro­wą ścież­ką wy­ci­na­ją­cą obiekt z tła. Te­go ty­pu gra­fi­ki prze­cho­wy­wa­ne są w ba­zie w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
   • Pliki z prze­źro­czy­sto­ścią – są to zdję­cia, mo­de­le 3D lub pliki in­ne­go ro­dza­ju, w któ­rych część tła jest prze­źro­czy­sta. Ta­kie pliki są za­pi­sa­ne w for­ma­cie *.png lub w for­ma­cie tzw. „ot­war­tym” (np. ja­ko plik źród­ło­wy pro­gra­mu Blen­der).
   • Pliki gra­ficz­ne z war­stwa­mi – są to pliki „ot­war­te” za­pi­sa­ne w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję warstw (np. w pro­gra­mie Gimp).
   • Pa­no­ra­my cy­lin­drycz­ne – są to zdję­cia, któ­re są wal­cami i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
   • Pa­no­ra­my sfe­rycz­ne – są to zdję­cia, któ­re obej­mu­ją peł­ną sfe­rę (ku­lę) i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
   • Gra­fi­ki wek­to­ro­we – są to tzw. clip­arty, czy­li ry­sun­ki wek­to­ro­we. Gra­fi­ki te prze­cho­wy­wa­ne są w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
   • Pli­ki vi­deo – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi z dźwię­kiem lub bez dźwię­ku. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej ban­ku pli­ki vi­deo są pre­zen­to­wa­ne w for­ma­cie ogg i w ta­kim sa­mym for­ma­cie (ale w więk­szej roz­dziel­czo­ści i z roz­sze­rze­niem *.ogv) są do­star­cza­ne użyt­ko­wni­ko­wi. For­mat ogg wy­ma­ga do od­twa­rza­nia al­bo je­dnej z no­wo­czes­nych przeg­lą­da­rek in­ter­ne­to­wych (np. Ope­ry, Fi­re­Fo­xa lub Chro­me) al­bo też za­in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­glą­da­nie te­go ty­pu pli­ków. Ob­szer­ne in­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć pod ad­re­sa­mi: xip­h.org, theo­ra.org oraz w Wi­ki­pe­dii.
   • Pli­ki dźwię­ko­we – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi za­wie­ra­ją­cy­mi wy­łą­cznie ścież­kę dźwię­ko­wą. Pli­ki te są ob­słu­gi­wa­ne tak sa­mo jak pli­ki vi­deo opi­sa­ne wy­żej.
   • Mo­de­le 3D – są pli­ka­mi „ot­war­ty­mi” za­pi­sa­ny­mi w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję gra­fi­ki 3D (np. w pro­gra­mie Blen­der lub K3D).

   Moż­na wy­brać je­dno­cześ­nie kil­ka ty­pów oglą­da­nych pli­ków (np. Pli­ki z prze­źro­czy­sto­ściąPli­ki ren­de­ro­wa­ne), co spo­wo­du­je, że bę­dą po­ka­zy­wa­ne pli­ki speł­nia­ją­ce jedno z wy­bra­nych kry­te­riów (w na­szym przy­kła­dzie będą to pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub z prze­źro­czy­stym tłem). Do­myśl­nie po­ka­zy­wa­ne są wszyst­kie ty­py pli­ków.

Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości