123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

Niezbę­dnik po­dróż­ni­ka – In­die

Na stro­nie pho­to-voya­ge.pl za­mie­szczo­ne są dzien­ni­ki z na­szych po­dró­ży (nie­ste­ty brak cza­su nie po­zwa­la na ich uzu­peł­nia­nie na bie­żą­co), je­dnak mó­wią one nie­wie­le o or­ga­ni­za­cyj­nych aspek­tach wy­praw. Po­nie­waż czę­sto pa­da­ją py­ta­nia o róż­ne szcze­gó­ły tech­nicz­ne, po­sta­no­wi­liś­my tu wspo­mnieć o nie­któ­rych z nich.

Do­ku­men­ty, pie­nią­dze i wi­za

Że­by zło­żyć wnio­sek wi­zo­wy do In­dii trze­ba do­łą­czyć ko­pię bi­le­tu lot­ni­cze­go. We wnios­ku wi­zo­wym war­to za­zna­czyć op­cję wi­zy wie­lo­krot­nej na sześć mie­się­cy. A nóż tak się wam spo­do­ba, że wró­ci­cie tu za trzy mie­sią­ce, al­bo zde­cy­du­je­cie się pod­czas po­by­tu w In­diach wy­sko­czyć np. do Ne­pa­lu.

Pa­szport na­le­ży mieć zaw­sze przy so­bie. Jest to klu­czo­we dla bez­pie­czeń­stwa po­dró­ży. Od­ra­dzam zo­sta­wia­nie go w ho­te­lu czy w de­po­zy­cie. Zda­rzy­ło się, że by­liś­my le­gi­ty­mo­wa­ni przez lo­kal­ną po­li­cję, kie­dy od­da­li­liś­my się od cen­trum któ­re­goś z więk­szych miast. Po­le­cam to­reb­ki przy­pi­na­ne do cia­ła dwo­ma pa­sa­mi – przez ra­mię i w pa­sie. Są płas­kie, więc moż­na je no­sić pod ubra­niem. Je­śli zde­cy­du­jesz się na „ner­kę”, zwróć uwa­gę, by mia­ła za­pię­cie na klam­rę (naj­le­piej me­ta­lo­wą), nie za­trzask, któ­ry oso­ba sto­ją­ca za to­bą mo­że od­piąć je­dną rę­ką lub któ­ry po pro­stu mo­że nie wy­trzy­mać upa­łów :-). Jesz­cze lep­szym roz­wią­za­niem wg mnie jest głę­bo­ka bocz­na kie­szeń w spod­nia­ch za­pi­na­na na za­mek.

W wie­lu kra­jach Af­ry­ki i Az­ji, w tym w In­diach, zwyk­le przy re­je­stra­cji go­ści w ho­te­lach zwy­cza­jem jest kse­ro­wa­nie pa­szpor­tu. Zda­rza się, że punkt kse­ro jest dwie uli­ce da­lej, a ob­słu­ga ho­te­lu cze­ka, aż mu się uzbie­ra ich kil­ka­na­ście, by się po­fa­ty­go­wać. Po­nie­waż zo­sta­wia­nie pa­szpor­tu w ob­cych rę­kach nie jest dob­rym po­mys­łem, czę­sto oka­zu­je się, że mu­sisz sie­dzieć na re­cep­cji lub w pun­kcie kse­ro przez kil­ka­dzie­siąt mi­nut, za­miast roz­ko­szo­wać się zim­nym pry­szni­cem lub ru­szyć na fo­to­gra­ficz­ne ło­wy. Dla­te­go war­to wziąć ze so­bą ty­le kse­ro­ko­pii pa­szpor­tu, ile ho­te­li pla­nu­jesz od­wie­dzić (po­trzeb­na jest stro­na z da­ny­mi oso­bo­wy­mi oraz stro­na z wi­zą). Oszczę­dza to fa­ty­gi i ob­słu­dze, i to­bie, więc obie stro­ny są za­do­wo­lo­ne. Ob­słu­ga ho­te­li, w któ­rych by­liś­my, by­ła za­chwy­co­na na­szym po­mys­łem.

War­to też wspo­mnieć o pie­nią­dzach. Wa­lu­tą w In­diach jest ru­pia. Je­den do­lar, to mniej wię­cej 60-65 ru­pii. Li­tro­wa bu­tel­ka wo­dy ko­sztu­je 20 ru­pii, por­cja ry­żu w re­stau­ra­cji – 90 ru­pii. Oczy­wi­ście na­le­ży za­brać do­la­ry, ewen­tual­nie eu­ro, zło­tó­wek nie wy­mie­ni­my. Ban­ko­ma­ty moż­na zna­leźć w każ­dym więk­szym mie­ście, dzia­ła­ją bez prob­le­mu ze wszyst­ki­mi kar­ta­mi, któ­re mie­liś­my. Pro­wiz­ja za wy­pła­tę by­ła po­ró­wny­wal­na do ko­sztów prze­wa­lu­to­wa­niu (ze zło­tó­wek na do­la­ry i z do­la­rów na ru­pie) przy pła­ce­niu kar­tą. Naj­le­piej opie­rać się na dwóch fi­la­rach i mieć ze so­bą i do­la­ry, i kar­tę do ban­ko­ma­tu.


Le­kar­stwa i kos­me­ty­ki w po­dró­ży

Po­pu­lar­na jest opi­nia, że w In­diach ap­te­ki są na każ­dym ro­gu. Cóż, to praw­da, jest ich cał­kiem spo­ro. Wy­glą­da­ją z re­gu­ły jak na po­niż­szym zdję­ciu:

Ap­te­ka w Del­hi. In­die.


Gdzieś we wnę­trzu być mo­że pra­cu­je lo­dów­ka, w któ­rej scho­wa­ne są le­ki naj­bar­dziej wraż­li­we na tem­pe­ra­tu­rę, re­szta le­ży na pół­kach w tem­pe­ra­tu­rze do­cho­dzą­cej do 40 stop­ni. Weź ze­staw pod­rę­cznych le­karstw i środ­ków opa­trun­ko­wych. Za­o­szczę­dzisz czas. Zwła­szcza środ­ki opa­trun­ko­we są po­trzeb­ne wte­dy, kie­dy się ska­le­czysz, a nie wte­dy, gdy za ro­giem jest ap­te­ka. No i kie­dy do­pa­dnie was bie­gun­ka, to nie bę­dzie­cie biec do na­stęp­ne­go ro­gu, tyl­ko do toa­le­ty :-).

W na­szej ap­te­czce znaj­du­ją się (m.in.):
 • le­ki prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­za­pal­ne, na gar­dło i prze­zię­bie­nie – w ho­te­lach i re­stau­ra­cjach w In­diach dzia­ła zwyk­le kli­ma­ty­za­cja, a róż­ni­ca tem­pe­ra­tur mię­dzy uli­cą, a ho­lem ho­te­lo­wym mo­że wy­no­sić na­wet 15-20 stop­ni. Bar­dzo łat­wo jest prze­zię­bić gar­dło,
 • an­ty­bio­tyk o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia, le­ki na bie­gun­kę,
 • środ­ki od­ka­ża­ją­ce do rąk, środ­ki od­ka­ża­ją­ce ra­ny (np. octe­ni­sept lub wo­da utle­nio­na),
 • pla­stry (w tym na od­cis­ki),
 • krem z fil­trem.


Inne ważne sprawy

Nie zapomnij też o ubez­pie­cze­niu, zo­staw u ko­goś w ro­dzi­nie wy­kaz miejsc z przy­bli­żo­ny­mi da­ta­mi i miej­sca­mi po­by­tu (a naj­le­piej na­miar na fir­mę, z któ­rą je­dziesz). Tę sa­mą in­for­ma­cję wy­dru­kuj i włóż do wszys­tkich to­reb, to­re­be­czek i ple­ca­ków, któ­re za­bie­rasz. Weź pod uwa­gę fakt, że je­śli coś zgu­bisz, al­bo zo­sta­wisz, to być mo­że nie od­zys­kasz te­go nie dla­te­go, że ktoś ci to za­bie­rze, ale dla­te­go, że nie bę­dzie miał ko­mu od­dać. Więc daj zna­laz­cy szan­sę :-).

Weź taśmę kle­ją­cą (naj­le­piej wodo­od­por­ną), klej, no­życz­ki, dłu­go­pi­sy (na­wet kil­ka). Weź ko­nie­cznie prze­dłu­żacz ele­ktrycz­ny (naj­le­piej z kil­ko­ma gniaz­da­mi). Zorien­tuj się ja­kie­go ty­pu gniaz­da są w kra­ju do­ce­lo­wym i za­opatrz się w po­rzą­dny ada­pter (ale za­in­we­stuj w to, nie ku­puj by­le cze­go, bo roz­pa­dnie się pier­wsze­go dnia :-)).

Wie­le osób ja­dąc w po­dróż w tro­pi­ki ma dy­le­mat – prać, czy nie prać. Je­śli chcesz prać, weź sznu­rek do su­sze­nia i środ­ki do pra­nia (nie zapomnij o kla­mer­kach :-)). Pla­sti­ko­wa mis­ka też się mo­że przy­dać. Mo­że więc wziąć ty­le ubrań, by nie ro­bić pra­nia? Na­szym zda­niem nie, ale mo­żesz też sko­rzy­stać z pral­ni usłu­go­wych (je­dnak nie wszę­dzie je znaj­dziesz). Po­za tym ra­czej nie uchro­nisz się przed desz­czem, a ubra­nia zmo­czo­ne i tak wy­ma­ga­ją wy­su­sze­nia, ina­czej za­tęch­ną. Np. w oko­li­cach Za­to­ki Ben­gal­skiej, wil­got­ność po­wie­trza by­ła ta­ka, że ubra­nia w tor­bach by­ły wil­got­ne :-). Więc le­piej mniej ubrań, (bę­dzie lżej) i na­sta­wić się na pra­nie.

W na­stęp­nych ar­ty­ku­łach do­wiesz się jak ra­dzi­my so­bie pod­czas da­le­kich po­dró­ży z apa­ra­ta­mi i sprzę­tem te­le­fo­nicz­nym.

Martyna Nawrocka, Ko­sza­lin, styczeń 2021
Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości