123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

Niezbę­dnik fo­to­gra­fa – Indie

W su­mie chciał­bym po­dró­żo­wać i nie fo­to­gra­fo­wać :-). By­ło­by lżej, ta­niej i wy­go­dniej. Ale jak się oprzeć tym kra­job­ra­zom (np. w Gó­rach At­las w Ma­ro­ku), al­bo zwie­rza­kom (np. w Ma­sai Ma­ra)? No cóż, ja nie po­tra­fię. Dla­te­go bio­rę wszyst­ko co trze­ba, że­by po­tem nie ża­ło­wać :-).

Sprzęt fo­to­gra­ficz­ny

Nie­ste­ty sprzęt fo­to­gra­ficz­ny (w ogó­le – elek­tro­nicz­ny) jest za­wo­dny. W cią­gu swo­ich wy­praw nap­ra­wia­łem już apa­rat, w któ­rym prze­sta­ła dzia­łać mi­gaw­ka, czy obiek­ty­wy z któ­rych sa­me wy­krę­ca­ły się śrub­ki (pod wpły­wem drgań na ło­dzi). Kurz, wil­goć, drga­nia i ude­rze­nia po­wo­du­ją, że wła­ści­wie pod­czas każ­dej po­dró­ży ja­kiś ele­ment się psu­je, czę­ścio­wo lub osta­te­cznie. Je­śli za­le­ży ci na zdję­ciach – mu­sisz mieć sprzęt za­pa­so­wy.

Zwróć też uwa­gę na spo­sób tran­spor­to­wa­nia sprzę­tu. Za­bez­pie­cze­nie przed wil­go­cią i przed drga­nia­mi (je­śli bę­dziesz po­dró­żo­wał sa­mo­cho­dem) jest nie­zbę­dne. Osiem go­dzin jaz­dy po wer­te­pach roz­krę­ci każ­dy sprzęt, je­śli tyl­ko dasz mu na to szan­sę (np. po­ło­żysz go bez za­bez­pie­cze­nia na pod­ło­dze po­jaz­du).


Za­si­la­nie

Za­bierz ze so­bą za­pa­so­we ba­te­rie i dwie ła­do­war­ki (one też lu­bią się psuć, ale więk­sze ry­zy­ko jest ta­kie, że po pro­stu za­pom­nisz ją za­brać z któ­re­goś z ho­te­li). Co praw­da teo­re­tycz­nie elek­trycz­ność jest pra­wie wszę­dzie, ale weź la­tar­ki, za­pa­so­wą ba­te­rię do lap­to­pa czy tab­le­ta (mo­że tzw. bank za­si­la­nia). Nap­raw­dę ser­ce bo­li, gdy wi­dzę tu­ry­stów z mar­kot­ny­mi mi­na­mi, bo właś­nie wy­czer­pa­ła się im ba­te­ria w czymś tam.

Ró­wnież sta­bil­ność za­si­la­nia po­zo­sta­wia wie­le do ży­cze­nia. Nag­le za­czy­na wiać wiatr, ro­bi się ciem­no, wy­je sy­re­na :-). Co to? Nad­cho­dzi mon­sun :-). Je­śli prąd elek­trycz­ny do Two­je­go ho­te­lu jest do­pro­wa­dzo­ny w ten spo­sób:

Elek­trycz­ność w In­diach.

to nie licz, że prze­trzy­ma mon­sun. Oczy­wi­ście mon­sun po chwi­li prze­cho­dzi, a o osiem­na­stej za­pa­da ciem­ność i la­tar­ka Two­im przy­ja­cie­lem jest :-).

Miej też na uwa­dze, że je­śli na­wet do­py­tasz i do­wiesz się, że tak, elek­trycz­ność jest, to wca­le nie zna­czy, że bę­dą gniaz­dka, jak to by­ło w Ma­ro­ku, gdzie mie­liś­my ho­tel, na­wet wy­go­dny, ale w po­ko­ju nie by­ło ani je­dne­go gniaz­dka :-).


Łą­czność

Czy­li spra­wa ko­mu­ni­ka­cji z blis­ki­mi. Kie­dy za­czy­na­łem swo­je po­dró­że (a by­ło to ła­dnych kil­ka lat te­mu) sy­tua­cja wy­glą­da­ła kiep­sko. In­ter­net nie był tak do­stęp­ny jak te­raz i w za­sa­dzie je­dy­nym spo­so­bem, aby być nie­za­leż­nym od lo­su i mieć sta­ły kon­takt z kra­jem był za­kup kar­ty SIM i mo­de­mu i pod­łą­cze­nie te­go ze­sta­wu do lap­to­pa.

Te­raz sy­tua­cja wy­glą­da zna­cznie le­piej. Wi-Fi jest w więk­szo­ści ho­te­li, a kar­tę SIM, któ­rą ewen­tual­nie ku­pisz, mo­żesz wło­żyć po pro­stu do tab­le­ta (je­śli masz od­po­wie­dni mo­del) i wte­dy od­pa­da prob­lem mo­de­mu i lap­to­pa.

Je­śli cho­dzi o kon­takt te­le­fo­nicz­ny, to po­za Unią nie­ste­ty ko­rzy­sta­nie z na­szych te­le­fo­nów (przez roa­ming) nie jest ta­nie. Z dru­giej stro­ny kon­takt te­le­fo­nicz­ny nie jest tak waż­ny z kra­jem (z ro­dzi­ną po­roz­ma­wiasz w ho­te­lu przez in­ter­net), jak mię­dzy ucze­stni­ka­mi wy­pra­wy (mam tu na myś­li sy­tua­cje awa­ryj­ne, np. zwie­dza­my du­ży kom­pleks ty­pu Taj Mahal i trze­ba się od­szu­kać :-)). Je­śli w eg­zo­tycz­nym kra­ju masz za­miar prze­by­wać kil­ka dni, to mi­mo tych cen dasz ra­dę. Je­śli je­dnak masz za­miar prze­by­wać tam 30-40 dni, to roz­są­dnym roz­wią­za­niem jest po pro­stu ku­pie­nie kart SIM na miej­scu i ko­rzy­sta­nie z sie­ci i po­łą­czeń lo­kal­nych.

Tu je­dnak jest pe­wien prob­lem. Otóż ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa w wie­lu kra­jach, np. w In­diach (po­dob­nie jak w Pol­sce) kar­tę SIM trze­ba re­je­stro­wać. Nie by­ło­by w tym nic stra­szne­go, gdy­by nie fakt, że kar­ta za­cznie pra­co­wać po za­re­je­stro­wa­niu, a re­je­stra­cja trwa, i trwa i trwa... :-). Za­pła­ci­łeś za kar­tę, a ona nie pra­cu­je. Więc – po­proś po pro­stu fir­mę, w któ­rej wy­naj­miesz sa­mo­chód, że­by kar­tę ku­pi­li i za­czę­li re­je­stro­wać je­szcze za­nim ru­szysz z Pol­ski :-).

Ze­spół 3n, Ko­sza­lin, luty 2019
Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości