123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Zapraszamy do współpracy

Je­śli chciał­byś ko­rzy­stać z ma­te­ria­łów udo­stęp­nio­nych w na­szej ba­zie, za­pra­sza­my do pod­ję­cia sta­łej współ­pra­cy. Współ­pra­ca ta mo­że po­le­gać na usta­le­niu pre­fe­ren­cyj­nych cen i wa­run­ków ko­rzy­sta­nia z pli­ków za­war­tych w na­szej ba­zie, jak i na udo­stęp­nie­niu spe­cjal­ne­go in­ter­fej­su umoż­li­wia­ją­ce­go ko­rzy­sta­nie z na­szej ba­zy pli­ków bez­po­śre­dnio na stro­nie np. pro­du­cen­ta fo­to­ta­pet, fo­to­ob­ra­zów, itp.

Aby ko­rzy­stać z te­go in­ter­fej­su mu­sisz na swo­jej stro­nie umie­ścić tzw. pły­wa­ją­cą ram­kę (zna­cznik "<iframe>"), w któ­ry wkle­isz do­star­czo­ny przez nas kod. To wszyst­ko – w ram­ce bę­dzie wy­świet­la­na na­sza ba­za pli­ków, z któ­rej Twój kli­ent bę­dzie mógł bez­po­śre­dnio na Two­jej stro­nie wy­bie­rać pli­ki z na­szej ba­zy.
In­ter­fejs jest w zna­cznej mie­rze kon­fi­gu­ro­wal­ny. Moż­na do­sto­so­wać m.in.: wiel­kość ram­ki, li­czbę wy­świet­la­nych mi­nia­tu­rek, wy­brać je­den z trzech sche­ma­tów ko­lo­rów, usta­lić ty­py do­stęp­nych pli­ków (np. wy­łą­czyć moż­li­wość wy­bo­ry fil­mów, dźwię­ków, itp.).

In­ter­fejs jest też re­spon­sy­wny i do­sto­su­je się na­wet do ma­łych wy­świet­la­czy ko­mór­ko­wych. Tu mo­żesz zo­ba­czyć jak to dzia­ła.

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt na ad­res: foto@3n.com.pl. Po­sta­ra­my się ża­dne­go z py­tań nie po­zo­sta­wić bez od­po­wie­dzi.

Nowości

5200-1000; 88 x 150; żarówka
J

FG,

5300-1000; 297 x 210; głośnik, membrana
J

FG,

5300-1100; 185 x 174; słuchawki nauszne
J

FG,

A011-1000; 134 x 154; pędzel, pędzelek
J

FG,

A011-1010; 251 x 166; pędzel, pędzelek
J

FG,

A021-1000; 183 x 150; aparat fotograficzny
J

FG,

A021-2000; 170 x 150; kaseta z filmem, błona filmowa
J

FG,

A021-2010; 334 x 95; film, błona filmowa
J

FG,

A021-2020; 334 x 95; film, błona filmowa, klatka filmu
J

FG,

A021-2030; 325 x 197; film, błona filmowa, klatka filmu
J

FG,

A003-0100; 206 x 15; klucz wiolinowy
J

FG,

A003-0200; 331 x 147; klucz basowy
J

FG,

A003-0250; 337 x 150; klucz altowy
J

FG,

A003-0300; 671 x 150; nuta, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta
J

FG,

A003-0310; 579 x 150; nuta, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta
J

FG,

A003-0320; 687 x 150; pauza muzyczna
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości