123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

Jak za­pla­no­wać po­dróż w nie­zna­ne?

By­liś­my już na ty­lu wy­pra­wach, że czas chy­ba po­dzie­lić się z Wa­mi zdo­by­ty­mi do­świad­cze­nia­mi. Pier­wsze za­da­wa­ne za­zwy­czaj py­ta­nie brzmi – jak to zro­bić? Cóż, po pier­wsze – trze­ba mieć plan. Po dru­gie – trze­ba mieć czas (na je­go rea­li­za­cję).

Te dwa ele­men­ty: plan i czas – trze­ba ze so­bą zgrać. I na tym właś­nie po­le­ga naj­więk­szy prob­lem. Miejsc war­tych obe­jrze­nia są dzie­siąt­ki, do­ba ma tyl­ko 24 go­dzi­ny, a i port­fel więk­szo­ści z nas nie jest bez dna. Wie­le osób na­rze­ka, że mo­je pla­ny są zbyt na­pię­te, że za ma­ło w nich miej­sca na od­po­czy­nek, kie­dy je­dnak py­tam, z któ­re­go pun­ktu zwie­dza­nia w ta­kim ra­zie chcą zre­zyg­no­wać – za­pa­da ci­sza.


Śro­dek tran­spor­tu

Wie­le miejsc war­tych obe­jrze­nia (al­bo wręcz klu­czo­wych dla da­ne­go pla­nu) nie jest po pro­stu do­stęp­na dla in­nych niż sa­mo­chód środ­ków ko­mu­ni­ka­cji (al­bo też z in­nych po­wo­dów nie moż­na lub nie war­to do­stać się tam ina­czej niż sa­mo­cho­dem).

Na przy­kład, pod­czas wy­pra­wy w Hi­ma­la­je w 2014 ro­ku miej­scem do­ce­lo­wym by­ło mia­sto Leh. Moż­na się tam do­stać np. sa­mo­lo­tem (ale wte­dy róż­ni­cę wy­so­ko­ści oko­ło 3 tys. me­trów po­ko­nu­je­my w cza­sie kil­ku go­dzin. W tej sy­tua­cji cho­ro­ba wy­so­ko­ścio­wa jest pra­wie pe­wna). Nie­któ­rzy wy­bie­ra­ją też sa­mo­chód i tra­sę krót­szą – z Del­hi przez Ma­na­li i Sar­chu. Ale – Sar­chu le­ży na wy­so­ko­ści 4200 m n.p.m. i wy­bie­ra­jąc tę tra­sę je­steś­my tam w trze­cim (lub czwar­tym) dniu po­dró­ży. A za­sa­dy akli­ma­ty­za­cji mó­wią – nie wię­cej niż 500 me­trów róż­ni­cy wy­so­ko­ści dzien­nie :-).

 

Wyprawa w Himalaje w roku 2014.

W tej sy­tua­cji wy­bie­ram tra­sę dłuż­szą – przez Sri­na­gar i Kar­gil. W związ­ku z tym je­cha­liś­my do Leh osiem (z po­sto­ja­mi dzie­sięć) dni. Efekt – by­liś­my dob­rze przy­go­to­wa­ni, spa­liś­my nad Pangong-Tso na wy­so­ko­ści 4300, w Sar­chu na 4200 i nikt nie miał ostrych ob­ja­wów cho­ro­by wy­so­ko­ścio­wej. Owszem czu­liś­my mro­wie­nie w pal­cach, zmę­cze­nie, po­trze­bę czę­stsze­go od­dy­cha­nia, ale nikt nie był wy­łą­czo­ny z dzia­łal­no­ści.


Ma­te­ma­ty­ka po­dró­ży

In­ny przy­kład – je­dzie­my do Ma­ro­ka i chce­my spę­dzić noc na pu­sty­ni. Po­pa­trzmy na ma­pę:

 

Wyprawa do Maroka w roku 2013.

Ea­sy­Jet ma ta­nie lo­ty do Mar­ra­ke­szu, a noc­leg na pu­sty­ni naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wać w miej­sco­wo­ści Me­rzou­ga. Od­leg­łość mię­dzy ty­mi mia­sta­mi to mniej wię­cej 750 km. W dwie stro­ny to da­je 1500 km. Je­śli na wy­pra­wę mo­że­my prze­zna­czyć 10 dni, to mu­si­my dzien­nie prze­jeż­dżać 150 km. Ina­czej się nie da :-).

Tak więc li­czba prze­je­cha­nych dzien­nie ki­lo­me­trów i li­czba ca­ło­do­bo­wych po­sto­jów (dni bez jaz­dy) wy­ni­ka wprost z li­czby dni, któ­re mo­że­my na wy­pra­wę po­świę­cić oraz z za­ło­żo­ne­go ce­lu wy­pra­wy. Je­śli cho­dzi o li­czbę dni – to ja oczy­wi­ście po­je­chał­bym na jak naj­dłu­żej, ale nie­ste­ty, więk­szość z nas pra­cu­je.

W tym miej­scu trze­ba wspo­mnieć o czymś nap­raw­dę waż­nym. W Eu­ro­pie przy­zwy­cza­je­ni je­steś­my do po­da­wa­nia od­leg­ło­ści mię­dzy dwo­ma miej­sca­mi w ki­lo­me­trach. W Af­ry­ce i In­diach, lo­kal­ni prze­wo­dni­cy czę­sto po­słu­gu­ją się in­ną mia­rą – go­dzi­na­mi. W za­leż­no­ści od te­go, czy dwa mia­sta łą­czy dro­ga szyb­kie­go ru­chu, czy wiej­ska dróż­ka, w go­dzi­nę mo­że­my prze­je­chać 30 lub 120 ki­lo­me­trów. Po­za tym, po dro­dze chcia­ło­by się zwie­dzać, zro­bić zdję­cia, zjeść coś, i je­szcze do­je­chać do ce­lu przez zmro­kiem (któ­ry na rów­ni­ku za­pa­da zaw­sze oko­ło go­dzi­ny 18, i nie­wie­le póź­niej w re­jo­nach zwrot­ni­ko­wych). A naj­lep­sze zdję­cia ro­bi się zwyk­le, za­nim niebo za­cznie ro­bić się sza­re. Z te­go wnio­sek, że mo­że się zda­rzyć, że na­sze dzien­ne mak­si­mum bę­dzie wy­no­si­ło za­le­dwie 90 ki­lo­me­trów.

Pod­czas pla­no­wa­nia wy­pra­wy mo­że­my co praw­da szu­kać na ten te­mat in­for­ma­cji w In­ter­ne­cie. Po­móc mo­że Go­og­le Earth i stro­ny ta­kie jak na­sza (zaw­sze mo­żesz za­dać nam py­ta­nie) ale tak nap­raw­dę, tu po­trzeb­ny jest dob­ry in­for­ma­tor, zna­ją­cy rea­lia tam – na miej­scu rea­li­za­cji wy­pra­wy. O tym, jak go zna­leźć, prze­czy­tasz w na­stęp­nym od­cin­ku.

Martyna Nawrocka, Ko­sza­lin, listopad 2019
Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości