123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Zasady licencjonowania

Pli­ki do­stęp­ne w na­szym Ban­ku nie są sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz li­cen­cję na pra­wo do wy­ko­rzy­sta­nia pli­ku. Cena li­cen­cji za­le­ży od pli­ku, któ­re­go li­cen­cja do­ty­czy i jest po­da­na w tzw. kre­dy­tach przy każ­dym pli­ku w Ban­ku. Ceny kre­dy­tów z ko­lei za­le­żą od pa­kie­tu, któ­ry za­ku­pisz zgod­nie z Cen­ni­kiem.

Jeśli jesteś za­in­te­re­so­wa­ny głę­bszą współ­pra­cą (np. pro­wa­dzisz fir­mę dru­ku­ją­cą foto­ta­pe­ty, foto­ob­ra­zy, itp.) i chciał­byś ko­rzy­stać z na­szych za­so­bów, napisz do nas w ce­lu usta­le­nia za­sad ta­kiej współ­pra­cy.

Właściciel serwisu (tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office@​3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04) ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych z na­sze­go serwisu. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzorzec umowy li­cen­cyj­nej z ob­ja­śnie­niem.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie­wy­łą­czna

Ten typ li­cen­cji jest udzie­la­ny stan­dar­do­wo na każ­dy plik, któ­ry za­ku­pisz (lub po­bie­rzesz w ra­mach bez­płat­nej Pu­li pro­mo­cyj­nej) z na­sze­go ban­ku. W tym mo­de­lu li­cen­cyj­nym otrzy­mu­jesz li­cen­cję nie­wy­łą­czną, tzn. że na ten sam plik li­cen­cja mog­ła być już ko­muś udzie­lo­na lub mo­że być udzie­lo­na w przy­szło­ści. Li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa.

Zwróć uwa­gę na punkt 3 li­cen­cji, któ­ry ozna­cza, że je­śli chciał­byś wy­ko­rzy­stać plik w ta­ki spo­sób, któ­ry ro­dził­by po­trze­bę uzys­ka­nia do­dat­ko­wych zgód na ta­kie wy­ko­rzy­sta­nie, to zgo­dę tę mu­sisz po­zys­kać we włas­nym za­kre­sie.

Tu np. prze­czy­tasz o za­sa­dach pu­bli­ko­wa­nia zdjęć bu­dyn­ków. Mimo dość ja­snych za­sad w tym za­kre­sie zna­ne są przy­pad­ki za­strze­ga­nia „wi­ze­run­ku” bu­do­wli (o czym prze­czy­tasz np. w tym arty­ku­le). Ponadto pra­wo do­ty­czą­ce wol­no­ści pa­no­ra­my jest różne w róż­nych kra­jach. Tu mo­żesz spraw­dzić ja­kie pra­wo obo­wią­zu­je w da­nym kra­ju. Oczy­wi­ście wy­kaz ten nie gwa­ran­tu­je, że za­mie­szczo­ne w nim in­for­ma­cje są aktu­al­ne (pra­wo mo­że się zmie­niać), dla­te­go przed pu­bli­ka­cją ma­te­ria­łu z po­ten­cjal­nie chro­nio­ną tre­ścią upe­wnij się, czy masz do te­go pra­wo.

Uwa­ga to od­no­si się w szcze­gól­no­ści do pli­ków ozna­czo­nych klau­zu­lą Tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go, ale nie tylko. O tym, czy wy­ko­rzy­sta­nie pli­ku wy­ma­ga do­dat­ko­wych zgód de­cy­du­je m.in. spo­sób je­go wy­ko­rzy­sta­nia, a kon­se­kwen­cje bra­ku ewen­tu­al­nej zgo­dy po­no­si li­cen­cjo­bior­ca.

Zwróć ró­wnież uwa­gę, że nie mo­żesz pod­li­cen­cjo­no­wać za­ku­pio­ne­go pli­ku (punkt 2a li­cen­cji), ale mo­żesz wy­ko­rzy­stać go w pro­jek­cie rea­li­zo­wa­nym dla kli­en­ta (punkt 1b li­cen­cji), co ozna­cza, że kli­ent, dla któ­re­go wy­ko­nasz pra­cę mo­że ko­rzy­stać wy­łą­cznie z pra­cy (utwo­ru), któ­ry mu wy­ko­nasz, ale nie mo­żesz mu udzie­lić zgo­dy np. na wy­dzie­le­nie pli­ku (zdję­cia) z pra­cy, któ­rą Ty wy­ko­nasz ce­lem wsta­wie­nia go do in­nej pra­cy. Tym bar­dziej nie mo­żesz mu prze­ka­zać pli­ku w ta­kim ce­lu.

Pobrany plik mo­żesz wy­ko­rzy­stać tyl­ko w jed­nym pro­je­kcie. Je­śli chciał­byś ten sam plik wy­ko­rzy­stać w kil­ku pro­je­ktach – mu­sisz wy­ku­pić na ten sam plik ko­lej­ną li­cen­cję.
Li­cen­cja bezterminowa niewyłączna opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:


Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj.: zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z In­ter­ne­to­wego Ban­ku Fo­to­gra­fii foto.3n.com.pl (tj. wersji polskojęzycznej serwisu) lub Internet Stock Photos photo3n.com (tj. wersji anglojęzycznej serwisu).

 1. Fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7 rep­re­zen­to­wa­na przez Ste­fa­na Naw­roc­kie­go zwa­na da­lej Li­cen­cjo­daw­cą udzie­la na­byw­cy zwa­ne­mu da­lej Li­cen­cjo­bior­cą nie­wy­łą­cznej, bez­ter­mi­no­wej i nie moż­li­wej do prze­nie­sie­nia na in­ne oso­by li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj. zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z serwisu foto.3n.com.pl lub photo3n.com na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

  a) po­bra­nie pli­ku jest po­prze­dzo­ne ui­szcze­niem opła­ty li­cen­cyj­nej, chy­ba że plik zo­stał po­bra­ny w ra­mach bez­płat­nej Pu­li pro­mo­cyj­nej lub po­bra­ny plik za­wie­ra znak wo­dny. Znak wo­dny sta­no­wią na­pi­sy umie­szczo­ne w wi­do­cznym miej­scu w pli­ku. Pli­ki ze zna­kiem wo­dnym mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko do pro­jek­tów wstęp­nych,
  b) li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­stać po­bra­ny plik (zdję­cie, gra­fi­kę, vi­deo, dźwięk lub mo­del 3D) jedno­krot­nie w pro­je­kcie wy­ko­na­nym na po­trze­by włas­ne lub na po­trze­by swo­je­go kli­en­ta w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych lub ko­mer­cyj­nych (z uwzglę­dnie­niem za­strze­że­nia za­war­te­go w pkt 1c), w tym: w ma­te­ria­łach dru­ko­wa­nych (ulot­ki, bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi, pla­ka­ty, ka­len­da­rze, rek­la­my i ogło­sze­nia pra­so­we, ra­por­ty, książ­ki, opa­ko­wa­nia, okład­ki płyt, itp.) i w pub­li­ka­cjach elek­tro­nicz­nych (stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, prze­kaz te­le­wi­zyj­ny, ra­dio­wy i vi­deo),
  c) plik oznaczo­ny klau­zu­lą Tylko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go nie mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny ko­mer­cyj­ne chy­ba, że Li­cen­cjo­bior­ca uzy­ska od­po­wied­nie zgo­dy we własnym za­kre­sie,
  d) plik (zdję­cie, gra­fi­ka, video, dźwięk lub model 3D) mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny wy­łą­cznie ja­ko ele­ment nie­za­leż­ne­go pro­jek­tu bez wzglę­du na wiel­kość na­kła­du.
 1. Li­cen­cjo­bior­cy nie wol­no:
  a) re­dy­stry­buo­wać, od­sprze­da­wać, pod­li­cen­cjo­no­wać lub w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób przy­zna­wać pra­wa do plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) oso­bom trze­cim w ja­kiej­kol­wiek for­mie (np. w po­sta­ci stro­ny in­ter­ne­to­wej, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, pli­ków cyf­ro­wych, ne­ga­ty­wów, itp.),
  b) uży­wać plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) do two­rze­nia ma­te­ria­łów nie­zgo­dnych z pra­wem (np. o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych, ob­sce­nicz­nych, nie­mo­ral­nych, znies­ła­wia­ją­cych, itp.),
  c) usu­wać zna­ków wod­nych z pli­ków po­glą­do­wych oraz wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki ze zna­kiem wo­dnym do pro­jek­tów fi­nal­nych.
 2. Udzie­la­na li­cen­cja odno­si się wy­łą­cznie do ko­rzy­sta­nia z au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych do pli­ków. Li­cen­cjo­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ro­szcze­nia osób trze­cich wy­nik­łe w związ­ku z wy­ko­rzy­sta­niem pli­ków (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub mo­de­li 3D), a nie zwią­za­ne z pra­wa­mi au­tor­ski­mi do pli­ku. Obo­wią­zek uzys­ka­nia upra­wnień do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pre­zen­to­wa­nych w pli­kach nazw, bu­dyn­ków, zna­ków fir­mo­wych, praw do włas­no­ści in­te­lek­tual­nej i prze­mys­ło­wej, itp. przed­sta­wio­nych w pli­ku spo­czy­wa na Li­cen­cjo­bior­cy. Na Li­cen­cjo­bior­cy cią­ży ró­wnież ewen­tual­ny obo­wią­zek za­bez­pie­cze­nia praw osób, któ­rych wi­ze­ru­nek zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny w pli­kach.
 3. Pliki (fo­to­gra­fie, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, dźwię­ko­we lub modele 3D) są chro­nio­ne pra­wem au­tor­skim i prze­pi­sa­mi in­nych ustaw, a pra­wa au­tor­skie nie prze­cho­dzą na li­cen­cjo­bior­cę.

2. Li­cen­cja wyłączna

Po udzie­le­niu ta­kiej li­cen­cji plik zo­sta­nie wy­co­fa­ny z ban­ku i li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z nie­go nie bę­dzie już ni­ko­mu wię­cej udzie­lo­na. Li­cen­cja ta mo­że być udzie­lo­na tyl­ko w sto­sun­ku do pli­ku, do któ­re­go li­cen­cja tego typu do tej po­ry nie zo­sta­ła udzie­lo­na.

Szcze­gó­ło­we wa­run­ki li­cen­cji wy­łą­cznej, a w szcze­gól­no­ści okres jej obo­wią­zy­wa­nia oraz jej ce­na jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie w sto­sun­ku do każ­de­go pli­ku.

Je­śli jest za­in­te­re­so­wa­ny ta­ką li­cen­cją, na­pisz do nas w tej spra­wie na ad­res foto@3n.com.pl.

3. Li­cen­cje firm trzecich

W niektórych obrazach wykorzystano materiały firm trzecich wg następujacych licencji:
 1. W celu wyrenderowania zdjęć: Jowisza, Księżyca, Marsa, Merkurego, Neptuna, Saturna, Słońca i Wenus wykorzystano tekstury z www.solarsystemscope.com na licencji CC BY 4.0.

Nowości

0502-0120; 6600 x 4400; mapa, globus, kontynent, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0121; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Azja, Chiny, Tybet, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0122; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Afryka, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0123; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Afryka, Europa, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0124; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Ameryka Południowa, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0125; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Ameryka Północna, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0126; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Australia, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0127; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Arktyka, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0128; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Antarktyda, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0101; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Azja, Chiny, Tybet, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0102; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Afryka, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0103; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Afryka, Europa, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0104; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Ameryka Południowa, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0105; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Ameryka Północna, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0106; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Australia, siatka kartograficzna
J

FG,

0502-0107; 6600 x 4400; globus, Ziemia, Arktyka, siatka kartograficzna
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości