123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Zasady licencjonowania

Pli­ki do­stęp­ne w 3N STOCK PHOTOS nie są sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz li­cen­cję na pra­wo do wy­ko­rzy­sta­nia pli­ku. Ce­na li­cen­cji za­le­ży od pli­ku, któ­re­go li­cen­cja do­ty­czy i jest po­da­na w tzw. kre­dy­tach przy każ­dym pli­ku w Ban­ku. Ce­ny kre­dy­tów z ko­lei za­le­żą od pa­kie­tu, któ­ry za­ku­pisz zgo­dnie z Cen­ni­kiem.

Je­śli je­steś za­in­te­re­so­wa­ny głęb­szą współ­pra­cą (np. pro­wa­dzisz fir­mę dru­ku­ją­cą fo­to­ta­pe­ty, fo­to­ob­ra­zy, itp.) i chciał­byś ko­rzy­stać z na­szych za­so­bów, na­pisz do nas w ce­lu usta­le­nia za­sad ta­kiej współ­pra­cy.

Wła­ści­ciel ser­wi­su 3N STOCK PHOTOS (tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Na­wroc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: foto@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04) ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych z na­sze­go ser­wi­su po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą tj. li­cen­cję bez­ter­mi­no­wą nie­wy­łą­czną (omó­wio­ną w pkt. 1) oraz li­cen­cję bez­ter­mi­no­wą wy­łą­czną (omó­wio­ną w pkt. 2). Po­nad­to ofe­ru­je­my ap­li­ka­cję mo­bil­ną wraz z upro­szczo­ną li­cen­cją na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych po­przez tę ap­li­ka­cję.

Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych z ob­jaś­nie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie­wy­łą­czna na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych z ser­wi­su 3N STOCK PHOTOS

Ten typ li­cen­cji jest udzie­la­ny stan­dar­do­wo na każ­dy plik, któ­ry za­ku­pisz (lub po­bie­rzesz w ra­mach bez­płat­nej pu­li pro­mo­cyj­nej, al­bo w ra­mach bez­płat­nych pró­bek) z na­sze­go ban­ku. W tym mo­de­lu li­cen­cyj­nym otrzy­mu­jesz li­cen­cję nie­wy­łą­czną, tzn. że na ten sam plik li­cen­cja mog­ła być już ko­muś udzie­lo­na lub mo­że być udzie­lo­na w przy­szło­ści. Li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa.

Zwróć uwa­gę na punkt 3 li­cen­cji, któ­ry ozna­cza, że je­śli chciał­byś wy­ko­rzy­stać plik w ta­ki spo­sób, któ­ry ro­dził­by po­trze­bę uzys­ka­nia do­dat­ko­wych zgód na ta­kie wy­ko­rzy­sta­nie, to zgo­dę tę mu­sisz po­zys­kać we włas­nym za­kre­sie.

Tu np. prze­czy­tasz o za­sa­dach pub­li­ko­wa­nia zdjęć bu­dyn­ków. Mi­mo dość jas­nych za­sad w tym za­kre­sie zna­ne są przy­pad­ki za­strze­ga­nia „wi­ze­run­ku” bu­dow­li (o czym prze­czy­tasz np. w tym ar­ty­ku­le). Po­nad­to pra­wo do­ty­czą­ce wol­no­ści pa­no­ra­my jest róż­ne w róż­nych kra­jach. Tu mo­żesz spraw­dzić ja­kie pra­wo obo­wią­zu­je w da­nym kra­ju, a tu mo­żesz spraw­dzić sta­tus kon­kret­nej bu­do­wli. Oczy­wi­ście wy­kaz ten nie gwa­ran­tu­je, że za­mie­szczo­ne w nim in­for­ma­cje są ak­tual­ne (pra­wo mo­że się zmie­niać), dla­te­go przed pub­li­ka­cją ma­te­ria­łu z po­ten­cjal­nie chro­nio­ną tre­ścią upe­wnij się, czy masz do te­go pra­wo.

Uwa­ga to od­no­si się w szcze­gól­no­ści do pli­ków ozna­czo­nych klau­zu­lą Tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go, ale nie tyl­ko. O tym, czy wy­ko­rzy­sta­nie pli­ku wy­ma­ga do­dat­ko­wych zgód de­cy­du­je m.in. spo­sób je­go wy­ko­rzy­sta­nia, a kon­sek­wen­cje bra­ku ewen­tual­nej zgo­dy po­no­si li­cen­cjo­bior­ca.

Zwróć ró­wnież uwa­gę, że nie mo­żesz pod­li­cen­cjo­no­wać za­ku­pio­ne­go pli­ku (punkt 2a li­cen­cji), ale mo­żesz wy­ko­rzy­stać go w pro­jek­cie re­a­li­zo­wa­nym dla kli­en­ta (punkt 1b li­cen­cji), co ozna­cza, że kli­ent, dla któ­re­go wy­ko­nasz pra­cę mo­że ko­rzy­stać wy­łą­cznie z pra­cy (utwo­ru), któ­ry mu wy­ko­nasz, ale nie mo­żesz mu udzie­lić zgo­dy np. na wy­dzie­le­nie pli­ku (zdję­cia) z pra­cy, któ­rą Ty wy­ko­nasz ce­lem wsta­wie­nia go do in­nej pra­cy. Tym bar­dziej nie mo­żesz mu prze­ka­zać pli­ku w ta­kim ce­lu.

Po­bra­ny plik mo­żesz wy­ko­rzy­stać tyl­ko w je­dnym pro­jek­cie. Je­śli chciał­byś ten sam plik wy­ko­rzy­stać w kil­ku pro­jek­tach – mu­sisz wy­ku­pić na ten sam plik ko­lej­ną li­cen­cję.
Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie­wy­łą­czna opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:


Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pli­ku (tj.: zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub mo­de­lu 3D) po­bra­ne­go z 3N STOCK PHOTOS.

 1. Fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Na­wroc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7 re­pre­zen­to­wa­na przez Ste­fa­na Na­wroc­kie­go zwa­na da­lej Li­cen­cjo­daw­cą udzie­la na­byw­cy zwa­ne­mu da­lej Li­cen­cjo­bior­cą nie­wy­łą­cznej, bez­ter­mi­no­wej i nie moż­li­wej do prze­nie­sie­nia na in­ne oso­by li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pli­ku (tj. zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub mo­de­lu 3D) pobranego z 3N STOCK PHOTOS na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

  a) po­bra­nie pli­ku jest po­prze­dzo­ne ui­szcze­niem opła­ty li­cen­cyj­nej, chy­ba że plik zo­stał po­bra­ny w ra­mach bez­płat­nej pu­li pro­mo­cyj­nej, jest bez­płat­ną prób­ką lub po­bra­ny plik za­wie­ra znak wo­dny. Znak wo­dny sta­no­wią na­pi­sy umie­szczo­ne w wi­do­cznym miej­scu w pli­ku. Pli­ki ze zna­kiem wo­dnym mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko do pro­jek­tów wstęp­nych,
  b) li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­stać po­bra­ny plik (zdję­cie, gra­fi­kę, vi­deo, dźwięk lub mo­del 3D) je­dno­krot­nie w pro­jek­cie wy­ko­na­nym na po­trze­by włas­ne lub na po­trze­by swo­je­go kli­en­ta w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych lub ko­mer­cyj­nych (z uwzglę­dnie­niem za­strze­żeń za­war­tych w po­zo­sta­łych pun­ktach li­cen­cji), w tym np.: w ma­te­ria­łach dru­ko­wa­nych (ulot­ki, bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi, pla­ka­ty, ka­len­da­rze, rek­la­my i ogło­sze­nia pra­so­we, ra­por­ty, książ­ki, opa­ko­wa­nia, okład­ki płyt, na­dru­ki na odzie­ży, itp.) i w pub­li­ka­cjach elek­tro­nicz­nych (stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, prze­kaz te­le­wi­zyj­ny, ra­dio­wy i vi­deo) w do­wol­nym na­kła­dzie,
  c) plik ozna­czo­ny klau­zu­lą Tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go nie mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny ko­mer­cyj­ne chy­ba, że Li­cen­cjo­bior­ca uzys­ka od­po­wie­dnie zgo­dy we włas­nym za­kre­sie.
 2. Wszystkie dane za­war­te w pli­kach lub ich opi­sach od­no­szą­ce się do rze­czy­wi­sto­ści (jak np. po­ło­że­nie, czy na­zwy obiek­tów na ma­pach lub wy­gląd ga­lak­tyk, pla­net, księ­ży­ców, czy Zie­mi, sło­wa klu­czo­we przy­pi­sa­ne pli­kom, itp.) ma­ją cha­ra­kter wy­łącz­nie po­glą­do­wy. Li­cen­cjo­daw­ca nie gwa­ran­tu­je po­praw­no­ści żad­nych da­nych za­war­tych w pli­kach i ich opi­sach.
 1. Li­cen­cjo­bior­cy nie wol­no:
  a) re­dy­stry­bu­o­wać, od­sprze­da­wać, pod­li­cen­cjo­no­wać lub w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób przy­zna­wać pra­wa do pli­ków (zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych lub mo­de­li 3D) oso­bom trze­cim w ja­kiej­kol­wiek for­mie (np. w po­sta­ci stro­ny in­ter­ne­to­wej, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, pli­ków cyf­ro­wych, ne­ga­ty­wów, itp.),
  b) uży­wać pli­ków (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub mo­de­li 3D) do two­rze­nia ma­te­ria­łów nie­zgo­dnych z pra­wem (np. o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych, ob­sce­nicz­nych, nie­mo­ral­nych, znies­ła­wia­ją­cych, itp.),
  c) usu­wać zna­ków wo­dnych z pli­ków po­glą­do­wych oraz wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki ze zna­kiem wo­dnym do pro­jek­tów fi­nal­nych.
 2. Udzie­la­na li­cen­cja od­no­si się wy­łą­cznie do ko­rzy­sta­nia z au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych do pli­ków. Li­cen­cjo­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ro­szcze­nia osób trze­cich wy­nik­łe w związ­ku z wy­ko­rzy­sta­niem pli­ków (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub mo­de­li 3D), a nie zwią­za­ne z pra­wa­mi au­tor­ski­mi do pli­ku. Obo­wią­zek uzys­ka­nia upra­wnień do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pre­zen­to­wa­nych w pli­kach nazw, bu­dyn­ków, zna­ków fir­mo­wych, praw do włas­no­ści in­te­lek­tual­nej i prze­mys­ło­wej, itp. przed­sta­wio­nych w pli­ku spo­czy­wa na Li­cen­cjo­bior­cy. Na Li­cen­cjo­bior­cy cią­ży ró­wnież ewen­tual­ny obo­wią­zek za­bez­pie­cze­nia praw osób, któ­rych wi­ze­ru­nek zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny w pli­kach.
 3. Pli­ki (fo­to­gra­fie, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, dźwię­ko­we lub mo­de­le 3D) są chro­nio­ne pra­wem au­tor­skim i prze­pi­sa­mi in­nych ustaw, a pra­wa au­tor­skie nie prze­cho­dzą na li­cen­cjo­bior­cę.

2. Li­cen­cja wy­łą­czna na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych z ser­wi­su 3N STOCK PHOTOS

Po udzie­le­niu ta­kiej li­cen­cji plik zo­sta­nie wy­co­fa­ny z ban­ku i li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z nie­go nie bę­dzie już ni­ko­mu wię­cej udzie­lo­na. Li­cen­cja ta mo­że być udzie­lo­na tyl­ko w sto­sun­ku do pli­ku, do któ­re­go li­cen­cja te­go ty­pu do tej po­ry nie zo­sta­ła udzie­lo­na.

Szcze­gó­ło­we wa­run­ki li­cen­cji wy­łą­cznej, a w szcze­gól­no­ści okres jej obo­wią­zy­wa­nia oraz jej ce­na jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie w sto­sun­ku do każ­de­go pli­ku.

Je­śli jest za­in­te­re­so­wa­ny ta­ką li­cen­cją, na­pisz do nas w tej spra­wie na ad­res foto@3n.com.pl.

3. Li­cen­cja na użyt­ko­wa­nie ap­li­ka­cji 3N MOBILE STOCK PHOTOS

Ap­li­ka­cja 3N MOBILE STOCK PHOTOS jest czę­ścią ser­wi­su 3N STOCK PHOTOS.

Ap­li­ka­cja umoż­li­wia szyb­kie i łat­we po­bie­ra­nie nie­któ­rych pli­ków do­stęp­nych w wy­mie­nio­nym wy­żej ser­wi­sie.

Ap­li­ka­cja pra­cu­je w dwóch try­bach, tj.: ja­ko wer­sja te­sto­wa (bez­płat­na) oraz ja­ko wer­sja płat­na, li­cen­cjo­no­wa­na na okreś­lo­ny czas. Mo­żesz ko­rzy­stać z ap­li­ka­cji zgo­dnie z po­da­ną ni­żej umo­wą li­cen­cyj­ną.

Li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z ap­li­ka­cji mo­bil­nej 3N MOBILE STOCK PHOTOS opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:


Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z ap­li­ka­cji mo­bil­nej 3N MOBILE STOCK PHOTOS.

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do ap­li­ka­cji, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Pol­sce (NIP 669-116-77-04), udzie­la li­cen­cjo­bior­cy (czy­li oso­bie ko­rzy­sta­ją­cej z ap­li­ka­cji) nie­wy­łą­cznej nie­o­gra­ni­czo­nej te­ry­to­rial­nie li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii ap­li­ka­cji 3N MOBILE STOCK PHOTOS na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie i ko­rzy­sta­nie z ap­li­ka­cji ozna­cza zgo­dę na ni­niej­szą umo­wę li­cen­cyj­ną.
 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia ap­li­ka­cji.
 3. W wer­sji te­sto­wej li­cen­cja udzie­la­na jest nie­od­płat­nie na czas nie­o­kreś­lo­ny.
 1. W wer­sji płat­nej li­cen­cja udzie­la­na jest na czas okreś­lo­ny uza­leż­nio­ny od wy­so­ko­ści opła­ty li­cen­cyj­nej zgo­dnie z Cen­ni­kiem, a upływ cza­su bę­dzie od­mie­rza­ny na ser­we­rze fir­my 3N po­cząw­szy od dnia za­ku­pu li­cen­cji. W ce­lu od­mie­rza­nia upły­wu cza­su ap­li­ka­cja bę­dzie okre­so­wo wy­ma­ga­ła po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem. Po upły­wie cza­su waż­no­ści li­cen­cji ap­li­ka­cja przej­dzie au­to­ma­tycz­nie do try­bu te­sto­we­go.
 2. Wer­sja li­cen­cjo­no­wa­na (płat­na) mo­że być użyt­ko­wa­na na je­dnym urzą­dze­niu. Moż­na prze­no­sić li­cen­cję mię­dzy urzą­dze­nia­mi.
 3. Pli­ki po­bra­ne po­przez ap­li­ka­cję pod­le­ga­ją ró­wnież li­cen­cjo­no­wa­niu zgo­dnie z po­da­ną ni­żej umo­wą li­cen­cyj­ną na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych po­przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS.
 4. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

4. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie­wy­łą­czna na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych po­przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS

Ap­li­ka­cja 3N MOBILE STOCK PHOTOS umoż­li­wia szyb­kie po­bie­ra­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­nych pli­ków z ser­wi­su 3N STOCK PHOTOS.

Je­dnym z kry­te­riów se­lek­cji pli­ków by­ło mak­sy­mal­ne upro­szcze­nie za­gad­nień li­cen­cyj­nych zwią­za­nych z ko­mer­cyj­nym wy­ko­rzy­sty­wa­niem pli­ków. Dzię­ki te­mu mo­żesz swo­bo­dnie ko­rzy­stać z po­bra­nych pli­ków prze­strze­ga­jąc mak­sy­mal­nie upro­szczo­nej umo­wy li­cen­cyj­nej, któ­rej wzo­rzec po­da­je­my ni­żej.

Li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych po­przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:


Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS.

 1. Li­cen­cjo­daw­cą i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pli­ków po­bra­nych przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Pol­sce (NIP 669-116-77-04).
 2. Li­cen­cjo­daw­ca udzie­la li­cen­cjo­bior­cy (czy­li oso­bie ko­rzy­sta­ją­cej z po­bra­nych pli­ków) nie­zby­wal­nej, nie­wy­łą­cznej, nie­o­gra­ni­czo­nej te­ry­to­rial­nie li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS zgo­dnie z po­da­ny­mi ni­żej wa­run­ka­mi.
 3. Li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z pli­ków za­wie­ra­ją­cych znak wo­dny (tj. po­bra­nych po­przez wer­sję te­sto­wą ap­li­ka­cji) udzie­la­na jest nie­od­płat­nie na czas nie­o­kreś­lo­ny. Li­cen­cjo­bior­ca nie mo­że usu­wać zna­ków wo­dnych znaj­du­ją­cych się na po­bra­nych pli­kach, ani nie mo­że ich kad­ro­wać w spo­sób usu­wa­ją­cy te zna­ki.
 4. Li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z pli­ków nie­za­wie­ra­ją­cych zna­ku wo­dne­go (tj. po­bra­nych po­przez płat­ną, li­cen­cjo­no­wa­ną wer­sję ap­li­ka­cji) udzie­la­na jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, a opła­ta li­cen­cyj­na za ko­rzy­sta­nie z pli­ku za­war­ta jest w opła­cie li­cen­cyj­nej za ko­rzy­sta­nie z ap­li­ka­cji 3N MOBILE STOCK PHOTOS.
 1. W każ­dym wy­pad­ku li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki na do­wol­nym po­lu eks­ploa­ta­cji w do­wol­nym na­kła­dzie i do do­wol­ne­go ce­lu za wy­jąt­kiem przy­pad­ków wy­mie­nio­nych ni­żej.
 2. Wszystkie dane za­war­te w pli­kach lub ich opi­sach od­no­szą­ce się do rze­czy­wi­sto­ści (jak np. po­ło­że­nie, czy na­zwy obiek­tów na ma­pach lub wy­gląd ga­lak­tyk, pla­net, księ­ży­ców, czy Zie­mi, sło­wa klu­czo­we przy­pi­sa­ne pli­kom, itp.) ma­ją cha­ra­kter wy­łącz­nie po­glą­do­wy. Li­cen­cjo­daw­ca nie gwa­ran­tu­je po­praw­no­ści żad­nych da­nych za­war­tych w pli­kach i ich opi­sach.
 3. Li­cen­cjo­bior­ca nie mo­że wy­ko­rzy­sty­wać pli­ków nie­zgo­dnie z in­ny­mi ogól­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi oraz nie mo­że two­rzyć in­nych zbio­rów pli­ków (ban­ków pli­ków lub fo­to­gra­fii) w opar­ciu o pli­ki po­bra­ne po­przez ap­li­ka­cję 3N MOBILE STOCK PHOTOS.
 4. Li­cen­cjo­daw­ca nie od­po­wia­da za nie­zgo­dne z pra­wem wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków.
 5. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.
 6. Po­bra­nie pli­ku ozna­cza zgo­dę na ni­niej­szą umo­wę li­cen­cyj­ną.

5. Li­cen­cje firm trze­cich

W nie­któ­rych ob­ra­zach wy­ko­rzy­sta­no ma­te­ria­ły firm trze­cich wg na­stę­pu­ją­cych li­cen­cji:
 1. W ce­lu wy­ren­de­ro­wa­nia zdjęć: Jo­wi­sza, Księ­ży­ca, Mar­sa, Mer­ku­re­go, Nep­tu­na, Sa­tur­na, Ura­na, Słoń­ca i We­nus wy­ko­rzy­sta­no tek­stu­ry z www.solarsystemscope.com na li­cen­cji CC BY 4.0.

Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości