123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
s
F
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s
F

Nasz Bank udo­stęp­nia: zdję­cia, gra­fi­ki wek­to­ro­we, fil­my, pli­ki dźwię­ko­we i mo­de­le 3D, któ­re mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne do two­rze­nia pro­jek­tów i pub­li­ka­cji za­ró­wno tra­dy­cyj­nych jak i elek­tro­nicz­nych.


Dla­cze­go my?

Choć na ryn­ku jest wie­le po­dob­nych ofert, to dzię­ki te­mu, że pli­ki przez nas ofe­ro­wa­ne są nie­do­stęp­ne w in­nych ban­kach fo­to­gra­fii, a przez to uni­kal­ne, są atrak­cyj­ną al­ter­na­ty­wą.

Cze­go mo­żesz ocze­ki­wać?
 • Pro­ste­go mo­de­lu li­cen­cjo­no­wa­nia (stan­dar­do­wo do­stęp­ny jest tyl­ko je­den ro­dzaj li­cen­cji), któ­ra jest nie­za­leż­na od po­la eks­ploa­ta­cji, na­kła­du, roz­dziel­czo­ści czy ja­ko­ści, dzię­ki cze­mu nie tra­cisz tak cen­ne­go cza­su na stu­dio­wa­nie pra­wa i cen­ni­ków.
 • Nis­kich cen, dzię­ki cze­mu ry­zy­ko zwią­za­ne z nietra­fio­nym za­ku­pem jest nie­wiel­kie, a bio­rąc pod uwa­gę fakt, że mo­żesz po­brać plik po­glą­do­wy do wy­ko­na­nia pro­jek­tu wstęp­ne­go – w za­sa­dzie ni­czym nie ry­zy­ku­jesz.
 • Wspar­cia w po­szu­ki­wa­niach. O spo­so­bach wy­bie­ra­nia (wy­szu­ki­wa­nia, prze­glą­da­nia i se­lek­cji pli­ków) prze­czy­tasz na stro­nie Po­moc, ale zaw­sze mo­żesz na­pi­sać do nas. Ma­my wszyst­kie pli­ki w pa­mię­ci, więc szyb­ko po­mo­że­my Ci coś do­brać lub za­pro­po­nu­je­my zdję­cia, któ­re je­szcze nie zo­sta­ły do ban­ku do­da­ne. A je­śli nie znaj­dziesz te­go, cze­go po­trze­bu­jesz, a masz tro­chę wię­cej cza­su, to mo­że­my wy­ko­nać spe­cjal­nie dla Cie­bie zdję­cia (ró­wnież ren­de­ry) ta­kie, ja­kich szu­kasz.
 • Aplikacji mobilnej, za po­mo­cą której po­bie­rzesz pli­ki jeszcze łat­wiej i szyb­ciej.
 • Pro­mo­cji, dzię­ki któ­rej po­bie­rzesz pli­ki za 5 kre­dy­tów zu­peł­nie za dar­mo.


Co ofe­ru­je­my?

 • Uni­kal­ne zdję­cia przy­ro­dni­cze. Nasz bank wy­róż­nia się fa­cho­wo ota­go­wa­ny­mi fo­to­gra­fia­mi zwie­rząt. Znaj­dziesz u nas mię­dzy in­ny­mi dła­wi­ga­da, aga­mę, ło­szęwa­ru­gę, a tak­że m.in.: owa­dy pre­zen­to­wa­ne na ma­kro­fo­to­gra­fiach.
 • Kra­job­ra­zy z róż­nych za­kąt­ków Zie­mi, w tym m.in. z Hi­ma­la­jów czy Sa­ha­ry.
 • Abs­trak­cje, tek­stu­ry i tła, a tak­że pli­ki ren­de­ro­wa­ne, np. frak­ta­le.
 • Pli­ki vi­deo z na­tu­ry, a tak­że fil­my ren­de­ro­wa­ne oraz pli­ki dźwię­ko­we.
 • Bo­ga­ty zbiór map świata.
 • Mo­de­le 3D. W przy­pad­ku pli­ków 3D sam mo­żesz zde­cy­do­wać pod ja­kim ką­tem pa­trzeć bę­dziesz na obiekt, ja­ki bę­dzie kąt pa­da­nia świat­ła czy tło. Dla przy­kła­du, po­bie­ra­jąc je­den tyl­ko mo­del Księ­ży­ca, stwo­rzysz z nie­go gra­fi­ki pre­zen­tu­ją­ce Księ­życ w każ­dej fa­zie, od no­wiu po peł­nię. Pra­ca z mo­de­la­mi 3D wy­ma­ga oczy­wi­ście pe­wne­go do­świad­cze­nia, ale dzię­ki de­dy­ko­wa­ne­mu opro­gra­mo­wa­niu, któ­re stwo­rzy­liś­my spec­jal­nie w tym celu, każ­dy mo­że two­rzyć pro­ste mo­de­le, któ­re świet­nie się spraw­dzą na przy­kład na stro­nach www.
 • Bezpłatne próbki na­szych pli­ków.


Dla ko­go?

 • Dla twór­ców stron in­ter­ne­to­wych, por­ta­li, blo­gów, itp.
 • Dla co­pyw­ri­te­rów szu­ka­ją­cych ilu­stra­cji do swo­ich tek­stów.
 • Dla au­to­rów pod­rę­czni­ków i pub­li­ka­cji przy­ro­dni­czych.
 • Dla twór­ców ta­pet, fo­to­ta­pet, pocz­tó­wek i ka­len­da­rzy.
 • I dla wszyst­kich, któ­rzy szu­ka­ją dob­rych zdjęć.




Nowości

3013-0425; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, haker, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata, piksele
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, poświata
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, zielone znaki, poświata
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, kod maszynowy, kod dwójkowy, kod binarny, kod szesnastkowy, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, poświata, piksele
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze, piksele
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstrakcja, technologia, szyfr, szyfrowanie, rebus, zagadka, Internet, komputer, kod, program, kod programu, tajemnica, monitor, znaki na monitorze
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; tablica przylotów, tablica odlotów, rozkład lotów, ekran, monitor, znaki na monitorze, błękitne znaki, piksele
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstrakcja, litery, literki, znaki
J

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości

W