123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
s
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX-XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Internetowy Bank Fotografii

In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii udo­stęp­nia zdję­cia, gra­fi­ki wek­to­ro­we, fil­my vi­deo, pli­ki dźwię­ko­we oraz mo­de­le 3D, któ­re mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne do two­rze­nia pro­jek­tów i pub­li­ka­cji za­ró­wno tra­dy­cyj­nych jak i elek­tro­nicz­nych.

Choć zda­je­my so­bie spra­wę, że na ryn­ku jest wie­le po­dob­nych ofert, to za­kła­da­my że ofe­ro­wa­ne przez nas ma­te­ria­ły, dzię­ki te­mu że są nie­do­stęp­ne w in­nych ban­kach fo­to­gra­fii, a przez to uni­kal­ne, mo­gą być dla Pań­stwa atrak­cyj­ną al­ter­na­ty­wą.

Pro­sty mo­del li­cen­cjo­no­wa­nia (stan­dar­do­wo do­stęp­ny jest tyl­ko je­den ro­dzaj li­cen­cji), któ­ra jest nie­za­leż­na od po­la eks­ploa­ta­cji, na­kła­du, roz­dziel­czo­ści czy ja­ko­ści po­wo­du­je, że nie tra­cisz tak cen­ne­go cza­su na stu­dio­wa­nie pra­wa i cen­ni­ków :-).

Nis­kie ce­ny z ko­lei po­wo­du­ją, że ry­zy­ko zwią­za­ne z nie tra­fio­nym za­ku­pem jest nie­wiel­kie, a bio­rąc pod uwa­gę fakt, że mo­żesz po­brać plik po­glą­do­wy do wy­ko­na­nia pro­jek­tu wstęp­ne­go – w za­sa­dzie ni­czym nie ry­zy­ku­jesz :-).

Mo­żesz też po­brać zu­peł­nie za dar­mo pięć pli­ków. W tym ce­lu wy­ko­naj kro­ki opi­sa­ne na stro­nie Pro­mo­cja 5 gra­tis!

O spo­so­bach wy­bie­ra­nia (wy­szu­ki­wa­nia, prze­glą­da­nia i se­lek­cji pli­ków) prze­czy­tasz na stro­nie Po­moc, ale zaw­sze mo­żesz na­pi­sać do nas. Ma­my wszyst­kie pli­ki w pa­mię­ci, więc szyb­ko po­mo­że­my Ci coś do­brać :-). A je­śli nie znaj­dziesz te­go, cze­go po­trze­bu­jesz, a masz tro­chę wię­cej cza­su, to mo­że­my wy­ko­nać spe­cjal­nie dla Cie­bie zdję­cia (ró­wnież ren­de­ry) ta­kie, ja­kich szu­kasz.W